Kibbutz Beth Zerah, Mandatory Palestine/Israel (1933 - ?)