Halpern, Ayana (2017): 'The Unfamiliar History of Social Work in Israel: Siddy Wronsky and the Social Therapy Concept'

מאמר זה עוסק בהיסטוריה הלא מוכרת של העבודה הסוציאלית ביישוב העברי-יהודי בפלשתינה המנדטורית. בשונה מהספרות המחקרית שנכתבה עד כה, הוא מבקש לסמן עובדות סוציאליות כקבוצה ייחודית הראויה להתבוננות מעמיקה ונפרדת. הידע על שורשי המקצוע טרום הקמת מדינת ישראל מצומצם למדי, וממעיט בחשיבותן של נשים שתרמו רבות לתחום ובחשיבות המורשת שספגו לפני הגירתן.

המאמר מבקש להמחיש כיצד בד בבד עם העברת ידע טרנס-לאומית (transnational transfer of knowledge), ובפרט מהקהילה היהודית בגרמניה, נוצר בפלשתינה המנדטורית ידע טיפולי חדש, המושפע מתפיסת עולם ערכית ומקצועית אשר באופן פרדוקסלי הייתה לאומית ואוניברסלית כאחד.

על בסיס ניתוח איכותני של טקסטים ארכיוניים, ובפרט של סידי ורונסקי, מאימהות המקצוע בישראל, נמצאו תמות חוזרות שלאורן פעלו עובדות סוציאליות: המסורת הגרמנית-יהודית - שסימלה את העבר, האידיאולוגיה הציונית - שייצגה את העתיד, והמפגש עם אוכלוסיית מהגרים מגוונת ועם מציאות סוציו-פוליטית חדשה - שייצגו את ההווה.

בכך תורם המאמר לגוף הידע ההיסטורי על הפרקטיקה של העבודה הסוציאלית ומשמש אבן בוחן חשובה הן להבנת הזיקה המורכבת של המקצוע למוסד המדינה למול מחויבות אוניברסלית והן להבנת דרכי הטיפול שטווה המקצוע לעבודה עם מהגרים ופליטים - תחום רלוונטי וחשוב במיוחד במציאות בת ימינו.

Reference

Halpern, Ayana (2017). 'The Unfamiliar History of Social Work in Israel: Siddy Wronsky and the Social Therapy Concept', Medaos Journal, 84, 20-31 (Hebrew).